Quantcast

황재균, 프로야구 역대 FA 계약 순위 속 그의 위치는?

  • 이정범 기자
  • 승인 2019.01.19 09:40
  • 댓글
이 기사를 공유합니다

[이정범 기자] 황재균의 FA계약 수준이 새삼 눈길을 끈다.
 
아래는 역대 FA 계약 순위다.
 
2018년 12월 11일 총액 기준이며 해외 진출 후 복귀 선수 포함이다.

‘나 혼자 산다’ 황재균 / MBC
MBC

 
순위    계약연도    이름    팀 이동    총액(원)    기간
 
1위    2017년    이대호    미국 시애틀→롯데    150억    4년
 
2위    2018년    양의지    두산→NC    125억    4년
 
3위    2017년    김현수    미국 필라델피아→ LG    115억    4년
 
4위    2018년    최정    SK 잔류    106억    6년
 
5위    2016년    최형우    삼성→KIA    100억    4년
 
6위    2017년    손아섭    롯데 잔류    98억    4년
 
7위    2015년    박석민    삼성→NC    96억    4년
 
8위    2016년    차우찬    삼성→LG    95억    4년
 
9위    2015년(3월)    윤석민    미국 볼티모어→KIA    90억    4년
 
10위    2017년    황재균    미국 샌프란시스코→kt    88억    4년
 
11위    2014년    최정    SK 잔류    86억    4년
 
12위    2016년    김광현    SK 잔류    85억    4년
 
13위    2014년    장원준    롯데→두산    84억    4년
 

2015년    김태균    한화 잔류
 
2015년    정우람    SK→한화추천기사