Quantcast

빗썸, 24일 이 시각 현재 가상화폐 여전히 ‘하락세’…국내-세계평균 시세는?

  • 김희주 기자
  • 승인 2018.05.24 07:54
  • 댓글
이 기사를 공유합니다

[김희주 기자] 24일 이 시각 현재 빗썸에 따르면 가상화폐가 하락세를 보이고 있다.

이 시각 현재 리플코인의 국내-세계 평균 시세는 아래와 같다.

비트코인     140조 5077억    8,559,000 원    -442,000 원 (-4.91 %)   
이더리움     63조 6022억    662,000 원    -60,500 원 (-8.37 %)    
리플     25조 7966억    682 원    -38 원 (-5.27 %)   
비트코인 캐시     18조 9200억    1,152,000 원    -116,000 원 (-9.14 %)   
이오스     10조 5362억    12,400 원    -1,340 원 (-9.75 %)   
라이트코인     7조 3979억    135,700 원    -8,300 원 (-5.76 %)    
트론     5조 0053억    78 원    -5 원 (-6.02 %)    
모네로     3조 0330억    196,600 원    -1,400 원 (-0.70 %)   

가상화폐 시세/ 빗썸 거래소
가상화폐 시세/ 빗썸 거래소

대시     2조 9535억    381,600 원    -22,300 원 (-5.52 %)   
비체인     2조 0476억    4,015 원    -414 원 (-9.34 %)    
이더리움 클래식     1조 6607억    16,990 원    -1,430 원 (-7.76 %)   
퀀텀     1조 3054억    15,200 원    -1,630 원 (-9.68 %)   
제트캐시     1조 2503억    325,800 원    -22,700 원 (-6.51 %)   
오미세고     1조 2189억    11,260 원    -1,040 원 (-8.45 %)   
아이콘     1조 1520억    3,077 원    -292 원 (-8.66 %)   
질리카     9562억    135 원    -16 원 (-10.59 %)   
비트코인 골드     8417억    51,250 원    -5,750 원 (-10.08 %)   
골렘     4352억    444 원    -40 원 (-8.26 %)   
에이치쉐어     3267억    7,350 원    -840 원 (-10.25 %)  
루프링     3078억    489 원    -64 원 (-11.57 %)    
엘프     2764억    1,135 원    -159 원 (-12.28 %)   
카이버 네트워크     2014억    1,386 원    -244 원 (-14.96 %)    
미스릴     1959억    657 원    -86 원 (-11.57 %)    
에토스     1882억    2,114 원    -307 원 (-12.68 %)    
기프토     1437억    240 원    -35 원 (-12.72 %)    

파워렛저     1342억    326 원    -44 원 (-11.89 %)   
왁스     1325억    207 원    -32 원 (-13.38 %)   
모나코     1267억    7,295 원    -830 원 (-10.21 %)     

이와 같은 실시간 시세 변동에 네티즌들의 관심이 집중되고 있다.

해당 정보는 빗썸거래소 홈페이지에서 확인 가능하다.추천기사